ИРГЭНИЙ ТАНХИМ

Тус сумын иргэний танхим нь Монгол улсын Ерөнхийлөгчөөс өгсөн үүрэг зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх зорилгоор 2013 оны 05 дугаар сарын 18-нд байгуулагдсан. Иргэний танхимыг сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчидээс 7 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсан.

Дарга- С.Нямдорж

Нарийн бичгийн дарга- Б.Ганхуяг \ ЗДТГ-ын эрх зүйн ажилтан\

Гишүүд- Ж.Бадамсамбуу \ Мянгад чаргат хоршоо\

Д.Нэргүй \ ИТХ-ын төлөөлөгч\

Ч.Цолмон \ Нийгмийн даатгалын байцаагч\

С.Цэрэннадмид \ Орон нутгийн телевизийн ажилтан\

Мөн 4 багийн ИНХ-ын даргаар ахлуулсан Зөвлөл байгуулан үйл ажиллагаагаа олон нийтэд нээлттэй явуулж байна.