Урилга
Сумын Засаг даргын захирамж
Сумын Засаг даргын захирамж
ИТХ-ЫН ТОГТООЛ
ИТХ-ын тогтоол
ИТХ-ЫН ТОГТООЛ
ИТХ-ЫН ТОГТООЛ
2014 оны төсөв
Сумын статистик мэдээлэл
ӨНДӨР ХӨХИЙ УУЛ МИНЬ
Баян булаг баг
Алтан Хөхий Уулыг тайллаганд