Орон нутгийн төсөв

Орон нутгийн төсөв.

Сумын төсвийн нийт орлого нь 577.6 сая төгрөг бөгөөд улсын төвлөрсөн төсвийн шилжүүлэг 458.5 сая төгрөг, сумын өөрийн орлого 119.1 сая төгрөгийн орлогоос бүрддэг.

Орон нутгийн нийт төсвийн зардал нь 577.6 сая төгрөг байна. Нийт зардлын 51.5 õóâü íü õàëàìæèéí ñàí, 32.6 хувь нь цалин, 3.6 хувь нь нийгмийн даатгалын шимтгэл, 12.3 хувийг нь бусад зардал эзэлж байна.

Эдийн засгийн бүтэц

Сумын хэмжээнд нийт 18 аж ахуйн нэгж байгууллага үйл ажиллагаа явуулж 93661.8 ìÿíãàí төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж улсад 1121.6 ìÿíãàí òºãðºãèéí òàòâàðûí îðîí íóòãèéí îðëîãîä төвлөрүүлж байна.