Мянгад сумын 2014 оны хяналт шалгалтын график

                                                                                                                                                

                                                                                                                                     ÁÀÒËÀÂ.

ÇÀÑÀà ÄÀÐÃÀ                       Á.ÄÀÂÀÀÄÎÐÆ

                 

 

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН  2014 ОНД ЗОХИОН

ЯВУУЛАХ “ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН”  ГРАФИК

2014.01.13                                                                                                                                                                  Áàÿíõîøóó

 

 

 

 

д\д

 

 

 

Õýðýãæ¿¿ëýõ àæèë

Хяналт шалгалт хийх он,сар, өдөр

I

сар

II сар

III

сар

VI

сар

V

сар

VI

сар

VII

сар

VIII

сар

IX

сар

X

сар

XI

сар

XII

сар

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны график  (улирлаар)

Нэгдүгээр  улиралд

Хоёрдугаар

улиралд

Гуравдугаар

улиралд

Дөрөвдүгээр

улиралд

НЭГ:Á¿ðòãýë, Àðõèâ àëáàí õýðýã õºòëºëòèéí ÷èãëýëýýð:

1

Àëáàí áàéãóóëëàãóóäûí Àðõèâûí áàéð, áàðèìò ìàòåðèàëûí ñòàíäàðò, ¿éë àæèëëàãààíä õÿíàëò øàëãàëò õèéæ, çºâëºãºº ºãºõ

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

XI

 

 

2

Òºðèéí áàéãóóëëàãóóäûí àëáàí õýðý ãõºòëºëò, äîòîîä àæëûí ýìõ öýãö, çîõèîí áàéãóóëàëò, áàéãóóëëàãàä õºòëºãäâºë çîõèõ áàðèìò áè÷ãèéí á¿ðä¿¿ëýëòèéí áàéäàëä õÿíàëò øàëãàëò õèéæ, çºâëºãºº  ºãºõ

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

3

Òºðèéí áàéãóóëëàãóóäàä ìºðäâºë çîõèõ õóóëèóäûí õýðýãæèëòèéí áàéäàëä õÿíàëò øàëãàëò õèéæ çºð÷ëèéã àðèëãóóëàõ /Õºäºëìºðèéí òóõàé, Òºñâèéí òóõàé, Òºðèéí àëáàíû òóõàé /

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

XII

 

4

 

Òºðèéí àëáàí õààã÷èéí ¨ñ ç¿éí ä¿ðìèéí õýðýãæèëòèéí áàéäàëä õÿíàëò ¿íýëãýý õèéõ

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

5

Áàãèéí Çàñàã äàðãà íàðò õºòëºãäâºë çîõèõ áàðèìò áè÷ãèéí á¿ðä¿¿ëýëòèéí áàéäàëä õÿíàëò øàëãàëò õèéæ, çºâëºãºº ºãºõ

I

 

II

III

 

VI

 

V

 

VI

 

VII

 

VIII

 

IX

 

X

 

XI

 

XII

 

6

Òºðèéí áîëîí òºñºâò áàéãóóëëàãûí àëáàí õààã÷èä áîëîí Òºðèéí çàõèðãààíû àëáàí õààã÷äûí õºòëºæ áàéãàà áàðèìò áè÷ãèéí ñòàíäàðòàä õÿíàëò øàëãàëò õèéæ, çºâëºãºº ºãºõ, çºð÷ëèéã àðèëãóóëàõ

 

 

III

 

 

 

VI

 

 

 

 

X

 

 

XII

 

7

Сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөх ангийн сурагчдын дунд баримт бичгийн үзлэг шалгалт хийж, үнэмëýхжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

2014 онд иргэний үнэмлэхийн  сунгалт хийлгэх, 16 нас хүрч иргэний үнэмлэхээ хугацаандаа аваагүй иргэдийн зөрчлийг илрүүлэх  хяналт òàâüæ, çºâëºãºº ºãºõ

 

 

 

VI

 

V

 

 

VII

 

VIII

 

 

 

XI

 

 

9

Засаг захиргааны нэгжийн шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой орон нутгийн албан ёсны шилжүүлэггүй боловч суманд бүртгэлтэй иргэдийн зөрчлийг илрүүлж хаягийн нэгдсэн бүртгэлд хамруулах арга хэмжээ зохион байгуулах

I

 

II

III

 

VI

 

V

 

VI

 

VII

 

VIII

 

IX

 

X

 

XI

 

XII

 

10

Улсын бүртгэлээс зохион явуулсан баримт бичгийн зөрчлийг арилгах аяныг орон нутагтаа зохион явуулж хяналт шалгалт хийх

I

 

II

III

 

VI

 

V

 

VI

 

VII

 

VIII

 

IX

 

X

 

XI

 

XII

 

ХОЁР:Íÿãòëàí áîäîõ ñàíõ¿¿ ýäèéí çàñãèéí ÷èãëýëýýð:

11

Төсвийн зарцуулалт, гүйцэтгэлд хяналт хийх

I

 

II

III

 

VI

 

V

 

VI

 

VII

 

VIII

 

IX

 

X

 

XI

 

XII

 

12

Өмч хөрөнгийг олж бэлтгэх, бүрдүүлэх, эзэмших, хадгалах хамгаалах, шилжүүлэх, худалдах, акталж устгах, данснаас хасах, тайлагнах ¿çëýãõèéæ, çààâàðçºâëºãºº ºãºõ

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

Y

 

 

 

 

 

 

 

IX

 

 

 

 

 

XI

 

 

 

 

13

Төсвийн байгууллагын хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдал, ашиглалт, хамтран эзэмших гэрээ бүхий гүйцэтгэгчдийн гэрээний үр дүн биелэлтэнд хяналт хийх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII

 

 

14

Байгууллагын өр авлагын барагдуулалт аймгийн Татварын хэлтэс, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Аудитын газар, Мэргэжлийн хяналтын газрын  санхүүгийн баримтын шалгалтын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII

 

 

15

Малжуулах төсөл, Сум хөгжүүлэх сангийн  төслийн зээлийн төлөлтүүдэд хяналт тавих

I

 

II

III

 

VI

 

V

 

VI

 

VII

 

VIII

 

IX

 

X

 

XI

 

XII

 

16

Төсөвт байгууллагуудын 2013 оны баримтын бүрдүүлэлт, 2014 оны төсвийн зарцуулалтын дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулж заавар зөвлөгөө өгөх

 

 

III

 

 

 

VI

 

 

 

IX

 

 

 

XII

 

17

Орон нутаг хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр санхүүжих бараа ажил, үйлчилгээний гүйцэтгэлд хяналт тавих

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

XII

 

18

Єнгєрсєн оны татварын єрийг баталгаажуулан хуулийн дагуу хїї алданги тооцон барагдуулах

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Аймгийн Àудитын байгууллагатай хамтран аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хяналт шалгалт хийх

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Суманд їйл ажиллагаа явуулж байгаа тоосгоны їйлдвэрїїдэд хяналт шалгалт хийж гэрээ байгуулах

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

YI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Суманд їйл ажиллагаа явуулж байгаа дэлгїїр “ Ò¯Ö”-дэд архины, тамхины онцгой албан татварын тэмдгийн хяналт шалгалт хийх

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

YI

 

 

 

 

 

 

YII

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

ГУРАВ:¯éëäâýðëýë õºäºº àæ àõóé, äýä á¿òöèéí ÷èãëýëýýð:

22

Мал эмнэлэг,ажил үйлчилгээний чанарт төрийн зүгээс хяналт тавьж, мэдээ тайланг цаг тухай бүрд нь МЭҮҮН- дээр гаргуулан авч, түүний үнэн зөв байдалд дүн шинжилгээ хийж нэгтгэн салбарын болон орон нутгийн удирдлагад мэдээлнэ

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

YIII

 

 

 

 

 

 

 

 

XI

 

 

 

23

Малын эмийн худалдаа улсын төсвийн хөрөнгийн болон хөрөнгө оруулалтын эм бэлдмэлийн чанар, хэрэглээ зарцуулалт, хадгалалт, тээвэрлэлтийн байдалд  холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хяналт тавина

I

 

II

III

 

VI

 

V

 

VI

 

VII

 

VIII

 

IX

 

X

 

XI

 

XII

 

24

Мал эмнэлэг, үржлийн нэгжийн анхан шатны бүртгэлийн хөтлөлт, тарилгын акт бүрдүүлэлт, вакцин тарилга, угаалга, боловсруулалтын үйл ажиллагаанд хяналт тавиõ

I

 

II

III

 

VI

 

V

 

VI

 

VII

 

VIII

 

IX

 

X

 

XI

 

XII

 

25

Хүнсний худалдаа үйлчилгээ эрхэлдэг ААн-ийн барааны хадгалалт, хамгаалалт цагийн хуваарьбарааны хугацаанд хяналтõèéæ, çºð÷ëèéãàðèëãóóëàõ

 

 

 

 

 

III

 

Y

 

 

YII

 

 

XI

 

 

26

Тусгай зөвшөөрөлтэй архи сотууруулах ундаа худалдан борлуулдаг цэгүүдэд Аймгийн Засаг даргын 2013 оны А /454 дугаар захирамжийн дагуу хяналт шалгалт хийæ, çºð÷ëèéã àðèëãóóëàõ

I

 

II

III

 

++

 

V