ОНХСангийн 2014 оны төсөв

МЯНГАД СУМЫН ОРОН НУТАГ ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН  
ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖИХ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ  
2014.06.30         /мян.төг/  
Төсөл арга хэмжээний нэр   Төсөвт өртөг Тухайн онд санхүүжих нь Эхлэх хугацаа Дуусах хугацаа Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам
1 Гудамжны гэрэлтүүлэг хийх 1 30000.0 30000.0 2014.06.02 2014.07.15 ХА
2 Цагаанбулан багийн Булууны сайрд гүний худаг гаргах 3 12000.0 12000.0 2014.10.01 2014.10.20 ХА
3 Сумын угтах хаалга хийх 4 5000.0 5000.0 2014.07.10 2014.07.31 ШХА
4 Дулааны нэгдсэн шугам сүлжээний барилгын зураг төсөв, ТЭЗҮ боловсруулах 5 8000.0 8000.0 2014.01.01 2014.02.28 ШХА
5 Сумын төвийн тохижилт 6 5000.0 5000.0 2014.05.01 2014.08.10 ШХА
6 Сургуулийн тохижилт 7 13000.0 13000.0 2014.09.01 2014.10.15 ХА
7 Цэцэрлэгийн тохижилт   9000.0 9000.0 2014.06.20 2014.07.31 ШХА
8 Чацарганат багт мал угаалгын ванн, худаг барих 8 11000.0 11000.0 2014.09.01 2014.09.30 ХА
9 Гахайт багт мал угаалгын ванн барих 9 3500.0 3500.0 2014.09.01 2014.09.30 ШХА
10 Соёлын төвийн ном, хувцасны фонд, техник хэрэгслийг нэмэгдүүлэх 10 17000.0 17000.0 2014.02.01 2014.04.01 ШХА
11 Гахайт багийн төв барих 11 60000.0 60000.0 2014.09.01 2014.10.15 ХА
12 Чацарганат багийн замын засвар 13 6000.0 6000.0 2013.08.10 2013.09.15 ШХА
13 Малжуулах хөтөлбөр 14 10800.0 10800.0 2014.05.25 2014.12.31 ШХА
14 Чацарганат багийн төвийн засвар 15 5000.0 5000.0 2014.09.01 2014.10.30 ШХА
15 Баяр наадмын зардал 16 25000.0 25000.0 2014.07.05 2014.08.10 ШХА
16 Халуун усны барилгын их засварын үлдэгдэл 17 20000.0 10000.0 2014.01.20 2014.01.31 ХА
17 Ахмадын танхим тохижуулах 18 2000.0 2000.0 2014.07.01 2014.07.31 ШХА
18 Хурдан морь гаргах төхөөрөмж авах 19 2800.0 2800.0 2014.06.20 2014.07.08 ШХА
19 "Мянгад адуу" омог баталгаажуулах 20 7000.0 7000.0 2014.03.01 2014.12.10 ШХА
20 Сумын ЭМТ-ийн засварын зураг төсөв   3000.0 3000.0 2014.08.10 2014.09.15 ШХА
21 Цагаанбулан багийн төвийн тохижилт   2000.0 2000.0 2014.08.10 2014.09.15 ШХА
22 Иргэдийн санаачилгад тулгууралсан бүтээлч ажил 21 7400.0 7400.0 2014.01.20 2014.12.10 ШХА
  НИЙТ   264500.0 254500.0      
               
Жич: ХА-Харьцуулалтын арга            
         ШХА - Шууд худалдан авах