ТӨРИЙН ЗАРИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨР

ТАТВАРЫН ХУЛИЙН ХҮРЭЭНД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ

ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨЛБӨР

 

   

 

д\д

Үнэт цаасны төрөл

Үнэ

   
   

1

Иргэний орлогын дэвтэр

1000

   

2

Цалин хөлс түүнтэй адилтгах орлогын тайлангийн маягт ТТ-11

100

   

3

Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогын албан татварын тайлангийн маягт ТТ-12

100

   

4

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлангийн маягт ТТ-02

100

   

5

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлангийн тодруулга  маягт ТТ-02г

100

   

6

Авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын гэрчилгээ

500

   

7

Авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар төлсөн наалт

500

   

8

Бүх төрлийн татварын тайлангийн маягт

100

   
             

 

 

ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀËÛÍ ÕÓÓËÈÉÍ Õ¯ÐÝÝÍÄ  ¯Ç¯¯ËÝÕ ¯ÉË×ÈËÃÝÝÍÈÉ

ØÈÌÒÃÝË, ¯ÍÝÒ ÖÀÀÑÍÛ ÒªËÁªÐ

 

     Íýã. Íèéãìèéí äààòãàëûí ñàíãóóäààñ  ¿ç¿¿ëýõ ¿éë÷èëãýý

Ä/ä

¯éë÷èëãýýíèé õýëáýð

¯íýò öààñнû

Òºðºë

¯íý/òºãðºãººð/

1

Òýòãýâýð øèíýýð òîãòîîõ

ªíäºð íàñíû

Òýòãýâðèéí äýâòýð

Òýòãýâðèéí õóâèéí õýðýã

500

Òàõèð äóòóóãèéí

500

Òýæýýã÷ýý àëäàñíû

2

Òýòãýìæ îëãîõ

Õºäºëìºðèéí ÷àäâàð ò¿ð àëäàñíû

Ýìíýëýãèéí õóóäàñ

300

Æèðýìñýí áîëîí àìàðæñàíû

Æèðýìñýí áîëîí àìàðæñàíû ýìíýëýãèéí õóóäàñ

300

Îðøóóëãûí

Áàéõã¿é

3

¯éëäâýðèéí îñîë ìýðãýæëýýñ øàëòãààëñàí ºâ÷íèé äààòãàëûí ñàíãààñ îëãîõ òýòãýâýð òýòãýìæ

1,2 äóãààð çààëòòàé àäèëõàí áàéíà.

4

Àæèëã¿éäëûí òýòãýìæ îëãîõ

Áàéõã¿é

5

Ýð¿¿ë ìýíäèéí ãýð÷èëãýý îëãîõ

Ýð¿¿ë ìýíäèéí äýâòýð

400

6

Ñàéí äóðûí äààòãàëä èðãýäèéã äààòãóóëàõ

Íèéãìèéí äààòãàëûí äýâòýð

1000

Ñàéí äóðûí ãýðýý, õóâèéí õýðýã

1300

 

ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀËÛÍ ÕÓÓËÈÉÍ Õ¯ÐÝÝÍÄ  ¯Ç¯¯ËÝÕ ¯ÉË×ÈËÃÝÝÍÈÉ

ØÈÌÒÃÝË, ¯ÍÝÒ ÖÀÀÑÍÛ ÒªËÁªÐ

 

     Õî¸ð. Ýð¿¿ë ìýíäèéí äààòãàëûí øèìòãýë  òºëºõ õóâü, õýìæýý

Ä/ä

Äààòãóóëàã÷èéí òºðºë

Òºëºõ øèìòãýëèéí õýìæýý/ òºãðºã/

Øèìòãýëèéã õàðèóöàõ ýçýí

1

Àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí àæèëòàí

Ñàðûí õºäºëìºðèéí õºëñ ò¿¿íòýé àäèëòãàõ îðëîãîîñ 4 õóâèàð, ¿¿íýýñ àæèë îëãîã÷ 2, äààòãóóëàã÷ ººðºº 2 õóâèàð òºëíº.

2

Àæ àõóéí íýãæèéí ýçýí, õóâèàðàà õºäºëìºð ýðõëýã÷ èðãýí

Òàòâàðûí àëáàíä ãàðãàñàí îðëîãûí ìýä¿¿ëãèéã ¿íäýñëýí íèéò îðëîãûí 1 õóâèàð ñàð á¿ð

 

Èõ äýýä ñóðãóóëüä ñóðàëöàã÷èä

 

Òºð õàðèóöíà

3

Èõ äýýä ñóðãóóëüä ºäðººñ áóñàä õýëáýðýýð ñóðàëöàã÷, ÌѯÒ-èéí îþóòàí

670

8040

ªºðºº

Ìàë÷èí, òîäîðõîé àæèë õºäºëìºð ýðõýëýýã¿é èðãýí

ßë ýäëýæ áàéãàà õîðèãäîë

Õîðèõ áàéãóóëëàãà

4

16 /ÅÁÑ-ä ñóðàëöàæ áàéãàà áîë 18/ õ¿ðòëýõ íàñíû õ¿¿õýä

670

8040

Òºð õàðèóöíà

Òýòãýâðýýñ ººð îðëîãîã¿é  èðãýä, õóãàöààò öýðãèéí àëáàí õààã÷

Õ¿¿õäýý 2 / èõýð áîë 3/ íàñ õ¿ðòýë íü áîîæóóëæ áàéãàà ýõ / ýöýã/

Íèéãìèéí õàëàìæèéí òóõàé õóóëèéí 12 äóãààð ç¿éëä çààñàí èðãýí

 

Ãàäààä èðãýí õàðúÿàëàëã¿é õ¿í

8424

101088

ªºðºº

Ñàéí äóðûí äààòãàëûí øèìòãýë

1

Õóâèàðàà õºäºëìºð ýðõýëýã÷èä, ìàë÷èä, òîäîðõîé àæèë õºäºëìºð ýðõýëäýãã¿é èðãýä, áè÷èë óóðõàéãààñ ãàð àðãààð îëáîðëîëò õèéæ áóé èðãýä, ãàäààä îðîíä àæèëëàæ áóé Ìîíãîë Óëñûí èðãýí

ªºðèéí ìýä¿¿ëñýí îðëîãîîñ 12 õóâèàð òîîöîæ òºë¿¿ëíý.

Øèìòãýë òîîöîõ îðëîãûí äîîä õýìæýý íü õºäºëìºðèéí õºëñíèé äîîä õýìæýýíýýñ áàãàã¿é / 192000 òºãðºã/ äýýä õýìæýý íü 1920000 òºãðºãíººñ èõã¿é áàéíà.

               

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ, АХМАД НАСТНЫ НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИУДЫН ХҮРЭЭНД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ

 ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨЛБӨР

 

 

д\д

Үнэт цаасны төрөл

Үнэ

1

Тэтгэвэрийн дэвтэр

Үнэгүй

2

Тэтгэмжийн дэвтэр

Үнэгүй

3

Хувийн хэрэг

Үнэгүй

 

МЯНГАД СУМЫН МАЛ ЭМНЭЛЭГ, ҮРЖЛИЙН АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ,

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨРИЙН ЖИШИГ ҮНЭЛГЭЭНИЙ

ДЭЭД ХЯЗГААРЫН ХЭМЖЭЭ

 

д/д

Ажил,үйлчилгээ

Төрөл

Хэмжих нэгж

Төлөрийн хэмжээ

/төгрөг/

1

Мал амьтанд эрүүл мэндийн үзлэг хийх

1

Бод

Толгой тутам

70

2

Бог

Толгой тутам

50

3

Гахай

Толгой тутам

70

4

Шувуу

Толгой тутам

70

5

Нохой, муур

Толгой тутам

100

2

Мал амьтанд эмнэл зүйн үзлэг хийх

1

Бод

Толгой тутам

800

2

Бог

Толгой тутам

500

3

Гахай

Толгой тутам

1000

4

Шувуу

Толгой тутам

500

5

Нохой, муур

Толгой тутам

1500

                           

                                 3.Лабораторийн шинжилгээнд дээж авах илгээх

 

 

3.1

Цуснаас дээж авах

1

Бод

Толгой тутам

180

2

Бог

Толгой тутам

160

3.2

Баас, шээс болон бусад

1

Бод

Нэг дээж

200

2

Бог

Нэг дээж

100

3,3

Нян судлалын шинжилгээнд эмгэгт материал илгээх

1

Бод

Нэг дээж

3000

2

Бог, бусад

Нэг дээж

1500

3.4

Цусны түрхэц бэлтгэж,будаж илгээх

1

Бүх төрөл

ширхэг

1500

                                  

                                             4. харшил сорилын шинжилгээ

 

4.1

Туберкулин тарих

1

Үхэр

Толгой тутам

250

4.2

Маллейн тарих

1

Адуу

Толгой тутам

250

                                   5. мал, амьтанд тарилга хийх

5.1

Булчин, арьс дор тариа хийх

1

Бод

Толгой тутам

240

2

Бог

Толгой тутам

150

5:2

Арьсан дор тариа хийх

1

Бод

Толгой тутам

200

2

Бог

Толгой тутам

100

5.3

Судас болон цагаан мөгөөрсөн хоолойнд тарих

1

Бод

Толгой тутам

1500

2

Бог, бусад

Толгой тутам

1000

5.4

Цээж хэвлийн хөндийд тарих

1

Бод

Толгой тутам

300

2

Бог, бусад

Толгой тутам

200

5.5

Агаар дуслын эмчилгээ

1

Мал, гахай

Толгой тутам

200

2

Шувуу

Толгой тутам

100

                          

                                     6. шимэгч хорхойг эмчлэн сэргийлэх арга хэмжээ

 

6.1

Туулгалт

1

Бод

Толгой тутам

500

2

Бог, бодын төл

Толгой тутам

160

3

Нохой, муур

Толгой тутам

1000

6.2

Угаалга/ванн/

1

Бод

Толгой тутам

400

2

Бог, бодын төл

Толгой тутам

220

6.3

Угаалга/гараар болон шүрших/

1

Бод

Толгой тутам

500

2

Бог, бодын төл

Толгой тутам

250

6.4

Боловсруулалт

1

Бод

Толгой тутам

300

2

Бог, бодын төл

Толгой тутам

200

                                    

                                           7. Нян судлалын шинжилгээ

 

7.1

Люминесценцийн оношлогоо

1

Бүх төрөл

Нэг дээж

20000

7.2

Агаар бичил биетнээр үүсэх өвчнүүдийн

1

Бүх төрөл

Нэг дээж

12000

7.3

Агааргүйтээн бичил биетнээр үүсэх өвчнүүдийн

1

Бүх төрөл

Нэг дээж

15000

7.4

Стрептококк,стафилококкоор үүсэх өвчний

1

Бүх төрлийн

Нэг дээж

8000

7.5

Эмгэг анатомын бүрэн задаргаа хийх

1

Бод

Ширхэг

10000

2

Бог

Ширхэг

7000

3

Жижиг амьтан

ширхэг

5000

7.6

Иммунохроматграфын шинэилгээ

1

Бүх төрөл

Нэг дээж

15000

                                        

                                        8. Ийлдэс судлалын шинжилгээ

 

8.1

Елиза урвал

1

Бүх төрөл

100дээж

40000

8.2

Нэвчин тундасжуулах урвал

1

Бүх төрөл

100 дээж

20000

8.3

Хавсран холбох урвал

1

Бүх төрөл

100 дээж

10000

8.4

Наалдуулах урвал

1

Бүх төрөл

100 дээж

5000

8.5

Роз бенгалын урвал

1

Бүх төрөл

100 дээж

40000

                                    

                                     9. Шимэгч судлалын шинжилгээ

 

9.1

Дотно шимэгчийн өндөг, авгалдайг шинжлэх

1

Бүх төрөл

Нэг дээж

1200

9.2

Гельмент таних шинжилгээ хийх

1

Бүх төрөл

Нэг дээж

800

9.3

Гадна шимэгч төрөл зүйл тодорхойлох

1

Бүх төрөл

Нэг дээж

1500

9.4

Хамууны хачиг илрүүлэх төрөл зүйлийг тодорхойлох

1

Бүх төрөл

Нэг дээж

1000

9.5

Эгэл биетэний шинжилгээ

1

Бүх төрөл

Нэг дээж

1000

9.6

Цусны паразитын шинжилгээ

1

Бүх төрөл

Нэг дээж

800

9.7

Гельмент судлалын бүрэн задаргаа

1

Бод

Ширхэг

10000

2

Бог бусад

Ширхэг

8700

                                          

                          10. мал эмнэлэг, ариун цэврийн магадлан шинжилгээ

 

10

10.1 мах болон дайвар бүтээгдэхүүнд, мэдрэхүйн эрхтэний шинжилгээ хийх

1

Гулууз бод

ширхэг

150

2

Гулууз бог

ширхэг

100

3

Хэсэглэсэн мах

Кг тутам

20

 

10.2 Өвчтэй болон үхсэн  малын махыг ялган тодорхолйох

1

Бүх төрөл

Нэг дээж

500

 

10.3. Мах, махан бүтээгдэхүүнд лабораторийн шинжилгээ

1

PH

Нэг дээж

150

2

Шүвтэрийн азот

Нэг дээж

300

3

Нитрат, нитрит

Нэг дээж

530

 

10.4.Гахайн маханд трихнеллёз тодорхойлох

1

Хэсэгчилсэн мах

Нэг дээж

200

 

10.5.Үхэр гахайн маханд феннүз илрүүлэх

1

Үхэр

Нэг дээж

200

2

Гахай

Нэг дээж

200

 

10.6.Эмийн бодисын үлдэгдэл тодорхойлох

1

Бүх төрөл

Нэг дээж

1000

 

10.7.Нянгийн ерөнхий тоо тодорхолох

1

Бүх төрөл

Нэг дээж

500

 

10.8.Эмгэг төрүүлэгч хүнсний халдварт хордлого үүсгэгч нянгуудыг илрүүлэх

1

Бүх төрөл

Нэг дээж

2500

 

10.9Сүү цагаан идээний мэдрэхүйн эрхтний шинжилгээ

1

Бүх төрөл

Нэг дээж

20

10.10.Сүү цагаан идээний лабораторийн шинжилгээ хий

1

Бохирдолт

Нэг дээж

200

2

Хүчиллэг

Нэг дээж

300

3

Нягтрал

Нэг дээж

300

4

Тослог

Нэг дээж

200

5

Шүвтэр

Нэг дээж

200

6

Хольц /ус,гурил, цардуул, сод/

Нэг дээж

200

10.11эмийн бодисын үлдэгдэл тодорхойлох

1

Бүх төрөл

Нэг дээж

1000

10.12. Нян судлалын шинжилгээ

1

Бүх төрөл

Нэг дээж

1500

10.13. Бруцеллёзийн цагираган урвалаар шинжлэх

1

Бүх төрөл

Нэг дээж

1500

10.14. Мал амьтаны гаралтай түүхий эдэд мэдрэхүйн эрхтний шинжилгээ хийх

1

Бодын шир

Ширхэг

100

2

Бог малын арьс

Ширхэг

50

3

Ангийн арьс

Ширхэг

300

4

Ноос, үс

Кг тутам

50

5

Ноолуур

Кг тутам

150

6

Өлөн гэдэс

Нэг гогцоо

20

10.15. Асколын шинжилгээ хийх

1

Бүх төрөл

Нэг дээж

150

10.16Өндгөнд мэдрэхүйн эрхтний шинжилгээ болон овосколын шинжилгээ хийх

1

Бүх шувуу

ширхэг

50

10.17. Хүнсний халдварт хордлого үүсгэгч нян илрүүлэх

1

Бүх  шувуу

Ширхэг

10000

10.18.Зөгийн бал шинжлэх

1

Ус

Нэг дээж

500

2

Хүчиллэг

Нэг дээж

250

3

Механик хольц

Нэг дээж

150

10.19. Нян судлалын шинжилгжж

1

Бүх төрөл

Нэг дээж

3500

                                            

                              11. Хор судлалын шинжилгээ

 

11.1мал, амьтны тэжээлд мэдрэхүйн эрхтний шинжилгээ хийх

1

Өвс

<