Мянгад сумын 2013 оны ОНХС-ын тайлан

  МЯНГАД СУМЫН ОРОН НУТАГ ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2013 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨТӨЛБӨР, ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ  ГҮЙЦЭТГЭЛ
  2013.12.31            
Д/д Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал байршил Эхлэх, дуусах хугацаа 2013 онд санхүүжих нийт дүн 2013 оны 4-р улиралын /өссөн дүнгээр/  
Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Зөрүү хувь
1 Засаг дарга   216,500,000.0 216,500,000.0 176,500,000.0 40,000,000.0  
  Хөрөнгө оруулалт   216,500,000.0 216,500,000.0 176,500,000.0 40,000,000.0  
2 Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт   96,500,000.0 96,500,000.0 61,700,000.0 34,800,000.0  
2.1 Ногоон байгууламж 2013 он 10,000,000.0 10,000,000.0        8,197,300.0        1,802,700.0 100.0
2.2 Зам засах 2013 он 16,000,000.0 16,000,000.0        16,000,000.0  -
2.3 Трасформатор тавих 2013 он 5,000,000.0 5,000,000.0        5,000,000.0                       -  100.0
2.4 Малжуулах хөтөлбөр 2013 он 19,500,000.0 19,500,000.0        8,700,000.0      10,800,000.0  -
2.5 Иргэдийн санаачлагад тулгууралсан ажил 2013 он 31,000,000.0 31,000,000.0      24,843,870.0        6,156,130.0 80.1
Үүнд Асар       4,100,000.0     100.0
Завь авах        7,000,000.0     100.0
ЗДТГ -ын зураг төсөв       7,500,000.0     100.0
ДНШС тэзү       5,000,000.0       50.0
Нохой устгах       1,083,870.0     100.0
Чулуу цэвэрлэх       160,000.0     100.0
2.7 Баяр наадам 2013 он 15,000,000.0 15,000,000.0      14,958,830.0            41,170.0 99.7
3 Тоног төхөөрөмж   25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0 0.0  
3.1 Иргэний танхим, орон нутгийн телевиз байгуулах 2013 он 25,000,000.0 25,000,000.0      25,000,000.0                       -  100.0
4 Их засвар   95,000,000.0 95,000,000.0 89,800,000.0 5,200,000.0  
4.1 Багуудийн төвийн их засвар тохижилт 2013 он 30,000,000.0 30,000,000.0      25,000,000.0        5,000,000.0 83.3
4.2 БИТ байгуулах 2013 он 55,000,000.0 55,000,000.0      54,800,000.0          200,000.0 99.6
4.3 Халуун усны их засвар 2013 он 10,000,000.0 10,000,000.0      10,000,000.0                       -  100.0
               
  Нийт дүн   216,500,000.0 216,500,000.0 176,500,000.0 40,000,000.0