МЯНГАД СУМЫН АВЛИГТАЙ ТЭМЦЭХ, ШУДАРГА ЁС, ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2014 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

                                                                                                                                                                 ÁÀÒËÀÂ.

 

                                                                                                                                         ÇÀÑÀÃ ÄÀÐÃÀ                   Á.ÄÀÂÀÀÄÎÐÆ

 

                                                              МЯНГАД  СУМЫН АВЛИГТАЙ ТЭМЦЭХ, ШУДАРГА ЁС,

                                                                    ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ

                                                                                   2014 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

д/д

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

              Шалгуур үзүүлэлт

Хариуцах эзэн

Хүрэх үр дүн

Хөрөнгө санхүү

хугацаа

Гүйцэтгэлийн үзүүлэлт

 

1.Удирдлага зохион байгуулалтын чиглэлээр:

1

Авлигатай тэмцэх, шударга ёс, ил тод байдлыг хангах жилийн ажлын төлөвлөгөө боловсруулж хянуулж батлуулах

 

шаардагдахгүй

1 дүгээр сард

Төлөвлөгөө боловсруулж ИТХ-аар баталсан байна.

 

Засаг даргын Тамгын газар

Үйл ажиллагаагаа нэгдсэн зохицуулалтад оруулж удирдлага хяналтаар хангах боломж бүрдэнэ

2

ХАСХОМ гаргах албан тушаалтны жагсаалтыг шинэчлэн гаргах, өөрчлөлтийг тухай бүр хөтлөх

Шаардахгүй

2 дугаар сард

Мэдээллийг хугацаанд нь гаргаж  байх

Засаг даргын Тамгын газар

Өөрчлөлт хөдөлгөөний мэдээлэл тодорхой болно.

3

Сум, албан байгууллагуудаас мэдүүлэг гаргавал зохих төрийн албан хаагчдын ХАСХОМ мэдээллийг  сайтад хугацаандаа шивж баталгаажуулалт хийх хуваарь гарган мөрдүүлэх

 

Шаардахгүй

 

3 дугаар сард

 

Богино хугацаанд мэдээллийг бэлтгэх

Засаг даргын Тамгын газар

Ажлын зохион байгуулалт сайжирна.

4

Òîìèëîãäîæ, ÷ºëººëºãäºæ áàéãàà àëáàí òóøààëòíóóäûí  ÕÀÑÕÎÌ-ûí ìýäýýëëèéã òóõàé á¿ð íü måduulåg.iaac.mn ñàéòàä øèâæ îðóóëàõ

 

Øààðäàãäàõã¿é

 

æèëäýý

ÕÀÑÕÎÌ-ûí ººð÷ëºëò õºäºë㺺íèé ìýäýýëëèéã òóõàé á¿ð íü øèâæ áàéõ

Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçàð

Òîìèëîãäîæ, ÷ºëººëºãäºæ  áàéãàà àëáàí òóøààëòíóóäûí ÕÀÑÕÎÌ-ûí ìýäýýëëèéã õóóëèéí õóãàöààíä íü øèâæ îðóóëñàí áàéíà.

5

Á¿ðòãýëèéí äýâòðèéã öàã òóõàé á¿ðä íü õºòºëæ  áàéõ

Øààðäàãäàõã¿é

æèëäýý

Á¿ðòãýëèéí äýâòðèéã æóðìûí äàãóó õºòëºõ

 

Á¿ðòãýëèéí äýâòýð á¿ðýí õºòëºãäñºí áàéíà.

6

Àâëèãàòàé òýìöýõ, øóäàðãà ¸ñ èë òîä áàéäëûã õàíãàõ æèëèéí àæëûí òºëºâëºãººã òàíèëöóóëàõ

Øààðäàãäàõã¿é

1 ä¿ãýýð óëèðàëä

Ñóì, áàã áàéãóóëëàãûí àæèëòíóóäàä òàíèëöóóëñàí áàéõ

Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçàð

Òºëºâëºãºº áàòëàãäñàí òàëààð á¿õ ñóì, áàéãóóëëàãà, èðãýä ìýäýýëýë áîëñîí áàéíà.

7

Èðãýíèé íèéãìèéí áàéãóóëëàãóóäòàé õàìòðàí àæèëëàõ

Òóõàé á¿ð

æèëäýý

Àâëèãûí ýñðýã òºëºâëºãººã á¿ðýí õýðýãæ¿¿ëýõ

Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçàð, àëáàí áàéãóóëëàãóóä

Àâëèãûã ¿ë òýâ÷èõ óóð àìüñãàëûã íèéãýìä òºëºâø¿¿ëýõ õàìòûí àæèëëàãàà ñàéæèðíà

 

8

Øèíýýð áîëîâñðóóëæ  áàéãàà áîäëîãûí áàðèìò áè÷èã áà íèéòýýð äàãàæ ìºðäºõ õýì õýìæýý òîãòîîñîí øèéäâýðèéí òºñëèéã îëîí íèéòýä òàíèëöóóëàõ, ñîíèðõîã÷èéí á¿ëã¿¿äòýé õàðèëöàí ñàíàë ñîëèëöîõ

¯éë àæèëëàãààíû çàðäàë  100.0 òºãðºã

Æèëäýý

Íèéòýýð äàãàæ ìºðäºõ õýì õýìæýý òîãòîîñîí øèéäâýðèéí òºñëèéã îëîí íèéò, ñîíèðõîã÷èéí á¿ëãýýð õýëýëö¿¿ëýõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëàõ

Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçàð

Íèéòýýð äàãàæ ìºðäºõ õýì õýìæýý òîãòîîñîí øèéäâýðèéí òºñëèéã îëîí íèéò ñîíèðõîã÷èéí á¿ëãýýð õýëýëö¿¿ëæ ñàíàëûã øèéäâýðò á¿ðýí òóñãàñàí áàéíà.

9

Äàâõàð àæèë ýðõëýëòèéí ñóäàëãààòàé áàéæ, çºâøººðºë õÿçãààðëàëòûã õÿíàí

Øààðäëàãàã¿é

Óëèðàë á¿ð

Õóóëèàð çºâøººðºãäñºí õýì õýìæýý õýðýãæèõ îð÷íûã á¿ðäñýí áàéíà.

Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçàð, áàéãóóëëàãûí äàðãà íàð

Äàâõàð àæèë ýðõëýëòèéí ñóäàëãàà ãàðñàí, á¿ðòãýë õºòëºãäñºí áàéíà.

10

Àëáàí òóøààëòàí àëáàí ¿¿ðýãòýé íü õîëáîãäóóëàí àëèâàà ýòãýýä áýëýã, ¿éë÷èëãýý, àøèãòàé íºõöºë áàéäëûã ñàíàë áîëãîñîí òîõèîëäëûã ìýäýãäýõ

Øààðäàãäàõã¿é

æèëäýý

Àëáàí òóøààëòàí òîõèîëäîë á¿ðèéí çààâàë ìýäýýëæ áàéõ

Á¿õ àëáàí òóøààëòíóóä

Òîõèîëäëûã òóõàé á¿ð íü ìýäýýëæ õîëáîãäîõ àðãà õýìæýý àâàãäñàí áàéíà.

11

Àëáàí òóøààëòàí õàíäèâ ñàíõ¿¿ãèéí òóñëàëöàà àâàõûí ºìíº ººðèéí óäèðäëàãà, ýñõ¿ë ýðõ á¿õèé áàéãóóëëàãààñ çºâøººðºë àâñàí áàéõ

Øààðäàãäàõã¿é

æèëäýý

Ǻâøººðºë àâñàí á¿ðòãýëèéã òóõàéí áàéãóóëëàãà õºòëºõ

Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçàð, áóñàä áàéãóóëëàãóóäûí àëáàí òóøààëòíóóä

Ǻâøººðºë àâ÷ õóóëü òîãòîîìæ çºð÷èõã¿é àæèëëàñàí áàéíà.

3.Òºðèéí ¿éë÷èëãýýã èðãýäýä õ¿íä ñóðòàë ÷èðýãäýëã¿é õ¿ðãýõ, èë òîä íýýëòòýé áàéäëûã õàíãàõ ÷èãëýëýýð:

 

 

12

Òºðèéí áîëîí òºñâèéí õºðºí㺺ð àæèë ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëäýã áàéãóóëëàãóóäûã öàõèì õóóäàñòàé áîëãîõ

 

Øààðäàãäàõã¿é

 

Àëáàí ¸ñíû öàõèì õóóäñóóäûã Àâëèãòàé òýìöýõ ãàçðààñ ãàðãàñàí ¿ç¿¿ëýëòèéã á¿ðýí áàãòààñàí áàéõ

 

Òºñâèéí áàéãóóëëàãóóä

Òºðèéí áàéãóóëëàãóóäûí àëáàí ¸ñíû öàõèì õóóäàñ øèíý÷ëýãäýæ ¿éë àæèëëàãàà íü òîãòìîëæñîí  áàéíà.

13

Òºðèéí áàéãóóëëàãûí òóõàéí æèëèéí òºñºâ, ò¿¿íòýé õîëáîîòîé ìýäýýëëèéã èë òîä áîëãîõ

 

Øààðäàãäàõã¿é

 

Òºñâèéí áàéãóóëëàãóóä àæèëòíóóääàà áîëîí õîëáîãäîõ èðãýäýä æèëèéí òºñâèéí òàëààð ìýäýýëýë ºãºõ

Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçðûí Òºðèéí ñàí, òºñâèéí áàéãóóëëàãóóä

 

Ñàéòóóäààð îëîí íèéòýä ìýäýýëýãäñýí áàéíà.

14

Òºðèéí ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëæ áóé áàéãóóëëàãóóäûí ìýäýýëëèéí ñàìáàðò ¿éë÷èëãýýíèé òºëáºðèéí òàëààð ìýäýýëýë òàâèõ

 

Õîëáîãäîõ áàéãóóëëàãóóä ººðèéí òºñ⺺ñ õºðºí㺠ãàðãàõ

 

1 ä¿ãýýð óëèðàëä áàãòààõ

Òºëáºð õóðààìæèéí ýðõ ç¿éí ¿íäýñëýë æàãñààëòûí òàëààðõ ìýäýýëëèéã èðãýäýä îéëãîìæòîé õýëáýðýýð áàéðøóóëæ, ýíýõ¿¿ æàãñààëòààñ ãàäóóð àëèâàà òºëáºð òºëºõ ¸ñã¿é òóõàé òîäîðõîé ìýäýýëñýí áàéõ

 

Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçàð òºðèéí ñàí

Õóóëü òîãòîîìæîîñ ãàäóóð èðãýäýýñ òºëáºð õóðààìæ àâàõ áàéäàë ¿ã¿é áîëñîí áàéõ

15

Ñóì õºãæ¿¿ëýõ ñàí, Æèæèã äóíä ¿éëäâýðëýëèéã äýìæèõ ñàí, Õºäºëìºð ýðõëýëòèéã äýìæèõ ñàí áîëîí íèéãìèéí õàëàìæ ¿éë÷èëãýýòýé õîëáîîòîé òýòãýìæ äýìæëýãèéí òàëààðõ ìýäýýëëèéã èðãýä, àæ àõóéí íýãæèä íýýëòòýé áîëãîõ

 

Õîëáîãäîõ áàéãóóëëàãóóä ººðèéí òºñ⺺ñ õºðºí㺠ãàðãàõ

 

æèëäýý

Ñóì õºãæ¿¿ëýõ ñàí, Æä¯-èéã äýìæèõ ñàíãèéí òºñëèéã íóòàã äýâñãýðò íü îðøèí ñóóæ áàéãàà èðãýäýýð õýëýëö¿¿ëñýí áàéõ.Õýðýãæèæ áóé òºñºë, õºòºëáºð çýýë òóñëàìæèéí òàëààðõ ìýäýýëëèéã óëèðàë òóòàì õýâëýë ìýäýýëëèéí õýðýãñëýýð èðãýä îëîí íèéòýä õ¿ðãýæ, öàõèì õóóäàñ, áàéãóóëëàãûí ñàìáàð äýýð áàéðøóóëñàí áàéõ

 

Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçàð, ÍÕ¯-íèé ìýðãýæèëòýí, ÌݯÒàñàã

Ñàíãèéí çýýëèéí òóõàé æèëèéí òºñºâ, òºñºë øàëãàðóóëàõ çºâëºëèéí á¿ðýëäýõ¿¿í, òºñºë øàëãàðóóëàõ õóãàöàà, èðñýí òºñëèéí ñàíàëóóä, øàëãàðñàí òºñëèéí äýëãýðýíã¿é ìýäýýëýë èðãýä àæ àõóéí íýãæèä õ¿ðñýí áàéíà.

16

Òºðèéí àëáàíä øèíýýð àæèëòàí ñîíãîí øàëãàðóóëàõ àæëûã èë òîä íýýëòòýé áîëãîõ

Õîëáîãäîõ áàéãóóëëàãóóä ººðèéí òºñ⺺ñ õºðºí㺠ãàðãàõ

æèëäýý

Òºðèéí àëáàíû ñîíãîí øàëãàðóóëàëòûí òàëààð  îëîí íèéòýä õ¿ðãýæ, öàõèì õóóäñàíä áàéðøóóëñàí áàéõ

 

Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçàð

Òºðèéí àëáàí õààã÷èéí áîëîí óäèðäàõ àëáàí òóøààëòíû ñîíãîí øàëãàðóóëàëòûí òàëààð èðãýä á¿ðýí ìýäýýëýë àâ÷ ñîíèðõñîí øààðäëàãà õàíãàñàí èðãýä á¿ðýí îðîëöñîí áàéíà.

17

Îðîí íóòãèéí ãàçàð çîõèîí áàéãóóëàëò, ãàçàð îëãîëò, èðãýäýä ºì÷ë¿¿ëýõ áîëîí ýçýìø¿¿ëýõ áîëîìæòîé ãàçðûí òàëààð ìýäýýëæ  áàéõ, ãàçàð ýçýìøëèéí òàëààðõ ìýäýýëëèéã èë òîä áîëãîõ

Õºíäëºíãèéí õÿíàëò øèíæèëãýý ¿íýëãýý õèéëãýõýä  200.0

Óëèðàë òóòàì

Àéìàã, ñóìäûí ãàçàð çîõèîí áàéãóóëàëò, ãàçàð îëãîëò, òºñºë ñîíãîí øàëãàðóóëàëòûí òàëààðõ ìýäýýëëèéí õýðýãñëýýð, öàõèì õóóäñààð áîëîí áàãèéí Çàñàã äàðãà íàðààð äàìæóóëæ èðãýäýä õ¿ðãýõ

Ãàçðûí äààìàë

Ãàçàðòàé õîëáîîòîé ìýäýýëýë èðãýä àæ àõóéí íýãæèä õ¿ð÷ èðãýä àæ àõóéí íýãæ á¿ðýí õàìðàãäñàí áàéõ

18

Òºðèéí áàéãóóëëàãóóäûí áàéðàíä ò¿¿íèé ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëäãýýñ áóñàä áàéãóóëëàãà àæèëëóóëàõã¿é áàéõ

Áàéãóóëëàãà ººðèéí òºñ⺺ñ õºðºí㺠ãàðãàõ

Óëèðàë òóòàì

¯íäñýí ¿¿ðýãò ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõ áîëîìæ íºõöºë á¿ðäñýí áàéíà.

Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçàð,áóñàä áàéãóóëëàãóóä

Òºðèéí áàéãóóëëàãóóä áèå äààñàí õàðààò áóñ áàéæ, òºðèéí ¿éë÷èëãýýã èðãýäýä ÷èðýãäýëã¿é õ¿ðãýõ íºõöºë á¿ðäýíý.

19

Çàñàã äàðãûí Çàõèðàìæèéã íèéòýä íýýëòòýé ìýäýýëýõ

&Nti